STUDIO NAGRAŃ ARMAGEDON
Koszyk
Aktualności

Zapraszamy chętnych napaleńców na darmową godzinę szkolenia indywidualnego z obsługi CUBASE !!!Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU WWW.STUDIODEMO.EU
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez przedającego pod adresem https://studiodemo.eu Sprzedającym jest AGENCJA MUZYCZNA ARMAGEDON z siedzibą w Kościelcu ul. Jana Pawła II 44
§ 1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin
jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm).
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, przy czym
w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela
ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać
Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Przedmiot transakcji – Muzyka pliki mp3 dostępne na stronie. Dostęp do pliku możliwy jest po zapłaceniu, zrobieniu przelewu na nr podanego konta lub szybkiego przelewu za pomocą dotpay.pl
4. Towar – wirtualny plik, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
§ 2 Zasady ogólne
1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie
się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy www.studiodemo.eu prowadzi sprzedaż detaliczną sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.studiodemo.eu są wyprodukowane przez firmę ARMAGEDON i są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
§ 3 Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.muzycznestudio.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe
wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia
i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres email , na który Towar ma być wysłany
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli
kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych
osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania
w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo
do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu otwierdzającą przyjęcie zamówienia.
8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty
na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem
lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub Transferuj.pl
§ 4 Koszty i termin wysyłki
1. Towar wysyłany jest pod adres email wskazany w formularzu zamówienia . Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą poczty elektronicznej. Klient dostaje link do pobrania pliku
3. Kupujący nie płaci za koszt dostawy
5. Przy zakupie produktu kupujący powinien mieć świadomość że inni kupujący mogą kupić ten sam produkt lub też kupili go wcześniej.
§ 5 Płatności

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
2. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

4. czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

5. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
§ 6 Odbiór towaru
1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i całego świata

2. Kupujący nie może plików kopiować i sprzedawać.

§ 7 Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest tylko i wyłącznie STUDIODEMO i nie będą przekazywane innym podmiotom.

§ 8 Reklamacje.

  1.  Jeżeli zamówiony plik jest uszkodzony klient ma prawo do reklamacji oraz co za tym idzie żądać ponownego wysłania pliku.
  2. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko i wyłącznie do momentu otrzymania zamówionego pliku.

Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres realizacji zamówienia, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie w jakim przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, a podstawą przetwarzania jest wykonywanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).